ضرورت داشتن نگاه كلان به اردوهاي جهادي

در گفتگو با يكي از فعالان اردوهاي جهادي عنوان شد :
ضرورت داشتن نگاه كلان به اردوهاي جهادي
سه شنبه 1389/07/06 - 14:43
ديداري كه فعالان اردوهاي طرح هجرت بسيج سازندگي با رهبر معظم انقلاب داشتند و سخناني كه معظم له در حمايت از چنين اقداماتي ايراد فرمودند ، نشان از تأثير و اهميت اقدامات جوانان جهادي دارد . زيرا اين افراد با هجرت از شهر و رفتن به روستا ، سعي در در ايجاد فرصت
در گفتگو با يكي از فعالان اردوهاي جهادي عنوان شد :
ضرورت داشتن نگاه كلان به اردوهاي جهادي
ديداري كه فعالان اردوهاي طرح هجرت بسيج سازندگي با رهبر معظم انقلاب داشتند و سخناني كه معظم له در حمايت از چنين اقداماتي ايراد فرمودند ، نشان از تأثير و اهميت اقدامات جوانان جهادي دارد . زيرا اين افراد با هجرت از شهر و رفتن به روستا ، سعي در در ايجاد فرصتي براي رسيدن به هدفي والا كه همان خود سازي و خدمت به محرومين است ، هستند . به همين جهت است كه مي بينيم دانشجويان و دانش آموزان در خدمت رساني و دل كندن از رفاه حاصل از شهرنشيني و رفتن به نقط محروم سعي مي كنند گوي سبقت را از يكديگر بربايند . از اين رو معرفي افراد فعال در اردوهاي طرح هجرت ، امري است كه بايد به آن اهتمام جدي داشت . به همين علت سعي كرده ايم تا در گغتگو با « مريم صائمي حق » ، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي و از فعالان اردوهاي جهادي دانشگاه تهران ضمن معرفي وي به ابعاد مختلف اردوهاي جهادي نيز بپردازيم .
*براي شروع گفتگو چه تعريفي از اردوهاي جهادي مي توانيد ارايه كنيد ؟
اردوهاي جهادي ، يك فرصت نصبتاً كوتاهي براي خدمت رساني به مردم مناطق محروم است كه داراي دو بعد تجربه كردن هجرت و خود سازي و خدمت رساني است البته به شرط آن كه اين دو بعد هماهنگ با يكديگر پيش بروند .
*تاكنون در اردوهاي جهادي كدام مناطق حضور داشتيد و آيا در اين اردوها دو بعدي را كه اشاره كرديد با يكديگر هماهنگ بوده است ؟
تاكنون پنج بار به اردوهاي جهادي رفته ام . دوسال در « ديش موش » استان كهكيلويه و بويراحمد ، دوسال در « قوش خانه » خراسان شمالي و يك سال هم در «سنقر» كرمانشاه ، حضور داشته ام . اما در رابطه با هماهنگي آن دو بعد مورد اشاره ، مي توان گفت : آفتي كه در اكثر اردوهاي جهدي مي بينم اين است كه وجه خدمت رساني كم رنگ شده و در مقابل وجه خود سازي برجسته تر شده است . اينكه چرا چنين اتفاقي مي افتد ؛ در پاسخ بايد اظهار داشت كه بچه ها مي گويند : دو هفته كمتر يا بيشتر مي رويم به روستايي كه ضعف امكانات دارند . پس چون ضعف امكانات دارند ، اطلاعاتشان در موضوعات مختلف محدود است . بنابر اين ما با دانشي كه داريم به راحتي مي توانيم پاسخگوي سئوالات احتمالي آنها باشيم . در حالي كه اگر مي خواهيم در اردوهاي جهادي پاسخي قابل قبول به سئوالات مردم بدهيم بايد از دانش كافي و جامعي برخوردار باشيم تا بدين شكل بتوانيم در اين بخش نتيجه مثبت بگيريم . به عنوان مثال گروه هاي جهادي بايد بحث هاي مرتبط با جامعه شناسيروستايي رابدانند ونسبت به آن اشراف داشته باشندتا وقتي به روستايي مي روندبدانند چگونه با مخاطبين خود ارتباط برقرار كنند . يا براي رفع نيازهاي روستاييان در بخش كشاورزي و پزشكي بايد از تخصص و دانش لازم برخوردار باشند . به همين جهت اگر در صدد رفع واقعي نيازهاي روستاييان هستيم ، نمي توانيم متكي به دانش آموزان يا دانشجويان سال اول و دوم دانشگاه ها باشيم .
در اين شرايط بهترين نتيجه را مي توان از دانش و تجارب اساتيد و دانشجويان فارغ التحصيل شده ، گرفت . در واقع اگر نگاه به اردوي جهادي به صورتي باشد كه فرضاً دوهفته مي رويم اردو تا به خودسازي برسيم ، اين نشان از نشناختن هدف و علت تشكيل اردوهاي جهادي است .
*شما اشاره كرديد به اينكه پنج سال است در اردوهاي جهادي دانشگاه تهران شركت مي كنيد ، اين اردوها از چه زماني و با چه رويكردي آغاز شد ؟
اردوهاي جهادي دانشگاه تهران از سال 82 كه سال « خدمت رساني به مردم » نامگذاري شده بود ، براي تحقق دو هدف اساسي،خدمت رساني به مردم مناطق محروم وسپس ايجاد ادبيات محروميت زدايي وتوجه به محرومين در فضاي دانشجويي و دانشگاه ، راه اندازي شد . در اين راستا استعدادهاو پتانسيل هاي خاص فضاي دانشجويي مانند روحيه آرمان گرايي و عدم رضايت از وضع موجود ، انگيزه تلاش براي رسيدن به وضع مطلوب و اشتياق تجربه كردن فضاي جهادوخدمت به مردم سبب شده شاهدحضورپر رنگ،موثرو رو به رشد دانشجويان دربرگزاري اردوهاي جهادي باشيم .
*حضور دانشجويان جهادي چه تأثيري را مي تواند در منطقه برجاي بگذارد ؟
اين تأخير از دوجنبه قابل بررسي است . يعني اگر گروه جهادي در منطقه كارايي خوبي از خود نشان دهد و بتواند گوشه اي از مشكلات مردم را مرتفع كند ، نتيجه عمل آنها در حافظه ذهني مردم منطقه بجاي مي ماند . به عنوان مثال در يكي از گروه هاي جهادي مربي بنام « محمودي » وجود داشت كه توانسته بود با بچه ها ارتباط صميمي برقرار كند به نحوي كه وقتي بعد از جهار سال ، گروه ديگري به منطقه مي رود هنگامي كه بچه هاي روستامتوجه مي شوند دراين گروه هم فردي به همان نام وجود دارد، ازاو مي پرسند با آن «محمودي» نسبتي داريد ؟ يعني بعد از چهار سال بچه ها در حافظه شان مانده بود كه زماني فردي بنام « محمودي » كه عضو گروه جهادي بوده مدتي را در آنجا سپري كرده است . اما اگر گروه جهادي اشتباه عمل كند ، نتيجه اش بدبين شدن مردم به مجموعه نظام است . بنابر اين براي تأثيرگذاري بيشتر لازم است كه گروه جهادي اخلاص در كارشان را حفظ كنند و مطابق با نياز مردم كاري را انجام دهند . تحقق اين هم باز مي گردد به لزوم داشتن نگاه تخصصي به فعاليتي كه قرار است درمنطقه اي صورت گيرد. به عبارت ديگر اگرگروه جهادي به منطقه اي برود كه در آن محل ، اهالي نياز به كسب اطلاعات مثلاً در خصوص دامپروري داشته باشند ، گروه جهادي بايد از قبل نسبت به اين نياز آگاهي داشته باشند تا در زمان حضور در منطقه بتواند نياز مردم را بخوبي مرتفع كند پس در چنين شرايطي ، مردم آنها را به نيكي ياد خواهند كرد . البته عكس اين قضيه هم صادق است .
*اشاره اي داشتيد به آفاتي كه گروه هاي جهادي را تهديد مي كند ؛توضيح بيشتري مي توانيد ارايه كنيد ؟ آنچه با بررسي اجمالي نتايج اردوهاي جهادي برگزار شده به چشم مي آيد ، اين است كه اردوهاي جهادي تك بعدي به حل مشكلات ريشه اي مردم مناطق محروم كه عمدتاً به فقر فرهنگي تعبير مي شود ، نمي پردازند و چون نگاه كلان به نياها و مشكلات مناطق محروم ندارند ، با حداقل ترين نگاه ممكن به برنامه ريزي و برگزاري اردوي جهادي مي پردازند ونيازمردم منطقه راناديده مي گيرند .نتيجه اين مي شودكه براي مثال بعد از برگزاري پنج سال پياپي اردوي جهادي در منطقه « بازفت » توسط گروه هاي مختلف دانشجويي ، نياز فرهنگي مردم اين منطقه هنوز مرتفع نشده است . البته شكي نيست كه اردوهاي جهادي فرصتي براي هجرت از رنگ و لعاب شهر و رفتن به سمت روستاو آشنايي با محروميت و خودسازي است اما اينكه خود سازي وجهه غالب اردوهاي جهادي شود و خدمت رساني به مردم روستاها يمحروم در درجه دوم اهميت قرار گيرد ، مخاطراتي ازجمله عدم پاسخگويي به نياز مردم روستا و در نتيجه بدبين شدن آنان به گروه هاي جهادي ، بدبين شدن به مسئولان دولتي و نظام جمهوري اسلامي ايران و ايجاد انحرافات فرهنگي در روستاها به دليل اصولي كارنكردن و نشناختن فرهنگ بومي منطقه را در پي دارد . از سوي ديگر طي چند سال آينده نيازهاي عمراني مردم مناطق محروم كه در توان دانشجويان جهادي باشد مرتفع مي شود . در چنين شرايطي بايد از هم اكنون به فكر آن زمان بود كه در صورت مواجه شدن با چنين اوضاعي بتوان به فعاليت گروه هاي جهادي ادامه داد . به همين جهت نيازمند آن هستيم كه در كنار كارهاي عمراني از نيازهاي عقيدتي ، فرهنگي ، بهداشتي و ايجاد روحيه خودباوري مردم غافل نشويم . بنابر اين اگر به اين مهم توجه كنيم در زماني كه گروهاي دانشجويي نمي توانند به فعاليت عمراني بپردازند ، عرصه فعاليت براي آنها بسته نخواهد شد زيرا عرصه بزرگتري كه همان فرهنگي و آموزشي است در پيش پايشان قرار دارد .
*آيا گروه هاي جهادي از توانمندي هاي ساير اقشار بسيج نيز استفاده مي كنند ؟
بيشتر دانشگاه ها گروه هاي جهادي شان در صورت نياز از امكانات و يا توانمندي هاي اقشار بسيج استفاده مي كنند امادر اين ميان نكته حايز اهميت آن است كه اكثر گروه هاي جهادي به دليل نا آشنايي با توانمندي هاي اقشار بسيج و اينكه چگونه مي توانند از آن ها كمك بگيرند ، تعاملات زيادي ندارند .
*نقش بسيج سازندگي و دانشجويي را در كمك به انجام فعاليت هاي جهادي چقدر مي توان لحاظ كرد ؟
وظيفه شان هست اما به دليل آن كه نتوانسته اند خود را به گروه هاي جهادي خوب معرفي كنند ، جهادگران از توانمندي هايي كه مي توانند از آنها انتظار داشته باشند ، بي اطلاع هستند .
*آيا گروه هاي جهادي توانسته اند فردي را به عنوان نمونه و الگو خود معرفي كنند ؟
در حال حاضر متأسفانه علي رغم آنكه گروه هاي جهادي متعددي تشكيل شده اند ولي در ميان آنها يك « حاج عبد الله والي » نداريم و اين برمي گردد به اين موضوع كه در زمينه معرفي الگو به گروه هاي جهادي كوتاهي شده است . همين باعث مي شود تحول عقيدتي و رفتاري عميقي در رفتن و آمدن هاي اعضاي اردوهاي جهادي ايجاد نشود .
*حضور گروه هاي جهادي در مناطق محروم صرف نظر از كار عمراني ، آيا از نظر فرهنگي نيز مهم است ؟
طبيعتاً نقش مهمي دارند زيرا در برخي از نقاط كشور متأسفانه فرقه هاي ضاله به شدت در حال تبليغ هستند و دارند از ميان مردم كشورمان براي خودشان يارگيري مي كنند . بنابراين وقتي گروه جهادي به منطقه محروم مي رود ، باعث مي شود تا تبليغات چنين گروه هايي مجال بروز در آن منطقه پيدا نكنند . پس حضور اجتماعي گروه هاي جهادي اگر كمتر از اثرات عمراني نباشد كمتر نيست .
*براي اولين بار چطور با گروه هاي جهادي آشنا شديد ؟
سال اول براثر صحبت هايي كه دوستانم از اردوهاي جهادي مي كردند ، راغب شدم كه حداقل براي يك بار هم كه شده به اين اردوها بروم . البته تشويق هاي خانواده هم مرادر امر تصميم گيري خيلي كمك كرد . به هرجهت يكبار رفتن ، باعث شدتا بعد از آن هرسال درپايان سال تحصيل و درس از رفتن به اردوهاي جهادي عقب نمانم .
اما اكنون اغلب افرادي كه داوطلب حضور در اردوهاي جهادي هستند تحت تأثير برنامه هاي تلويزيوني قراردارند با اين حال وقتي از آنها مي پرسيم در اين برنامه ها چه ديده ايد ؟ اظهار بي اطلاعي مي كنند . زيرا برنامه هاي تلويزيوني بخصوص درحوزه فعاليتي خواهران بصورت عميق نيست .

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.