ملت ما در طول اين سه دهه، همچنان فهم دقيق و روشن خود از خطكشي ها و جناح بندي هاي جهاني و مضمون اين جناح بندي ها و اهداف آنها را حفظ و روزبه روز افزايش بخشيده,اگر جناح بندي هاي بزرگ و كلان دنيا در عالم سياست و اقتصاد، براي ملتها روشن شده و با آن آگاهانه ب
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳
ما در اينجا گرد آمديم تا به كمك پروردگار، حركت و جرياني كه در شش دهه قبل با هوشمندي و موقعيت شناسي و شجاعت چند تن از رهبران دلسوز، پايه گذاري شد را به اقتضاي موقعيت جهان ادامه دهيم و به آن جان تازه اي بخشيم.,اسلام به ما آموخته كه انسانها با وجود ناهمگوني
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳
آن ملتي از آسيب محفوظ ميماند كه ثابت كند آماده ي دفاع است.,آماده ي دفاع بودن نيروهاي مسلح، عزت است و براي يك كشور عزت آفرين است، اين را بايد حفظ كنيد.,ما در مقابل تهديد، تهديد ميكنيم.,هر كسي فكر تجاوز به جمهوري اسلامي ايران در مخيله اش خطور كند، بايد خود
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳
مداحان و خوانندگان محافل مذهبي، نرم كنندگان دلهاي مستمعان در برابر مواعظ الهي، ستايشگران خاندان پاك پيغمبر، بلبلان خوشخوان بوستان نبوي و علوي و حسيني هستند.,امام خميني (ره) حقيقتاً يك نمونه و مستوره اي بود از حقيقت عظيم و درخشنده اي كه ما از ائمه ي بزرگوا
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳
اقتصاد مقاومتي تنها راه ادامه ي روند پيشرفت كشور است,استفاده از همه ي ظرفيت هاي بخش هاي دولتي و غير دولتي، اهتمام جدي به حل مشكلات معيشتي مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادي، حمايت از توليد ملي و مبارزه با اسراف از لوازم اقتصاد مقاومتي است,هفته دولت علاوه بر فر
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳
امروز تروريست بزرگ در دنيا، دولت آمريكاست.,ما امروز صد سند غير قابل خدشه در اختيار داريم كه نشان ميدهد دولت آمريكا پشت سر ترورها و تروريستهائي بوده است كه در ايران يا در منطقه واقع شده است.,ليبرال دموكراسي، هم «ليبرال»اش دروغ است، هم «دموكراسي»اش دروغ است
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳
نظام جمهوري اسلامي توانسته است به يك قله اي دست پيدا كند كه عبارت است از پرورش زنان فرزانه و صاحب انديشه و صاحب رأي و نظر در ظريفترين و حساسترين مسائل يك جامعه,جمهوري اسلامي به يك قله اي دست يافته است كه اي بسا بسياري از كشورهاي عالم به آن دست نيافته اند.
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳
مسئله اصلي دنياي اسلام قدس شريف و موضوع فلسطين مظلوم است كه به بركت بيداري اسلامي برجسته شده است,همه دولتها و ملتهاي اسلامي ونخبگان سياسي و فرهنگي، بايد مراقب توطئه خطرناك پنهان سازي مسئله اصلي مسلمانان و واقعيت سازي هاي دروغين از طريق ايجاد اختلاف ميان
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳
وجود ايرادها ما را در صحت راه مردد نكند و در درستي كار، ما را متزلزل نكند.,تدوين سند ملي نخبگان كار بسيار مهمي است و براي من خبر خوشي بود.,وقتي كسي حائز عنوان «نخبه» ميشود، تازه كار او شروع ميشود.,يكي از مهمترين تأثيرات فكر كردن نخبگان جوان، فضاسازي و گف
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳
در بحث عدالت در روابط اجتماعي و عدالت در تشكيل نظام اجتماعي نميتوانيم از عدالت نسبت به خودمان غفلت كنيم.,علت اينكه بعضي از طرحهاي قشنگ غربي در باب عدالت مطلقاً در عمل تحقق پيدا نميكند، اين است كه پشتوانه ي اعتقادي ندارد.,هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود،
۲۰۱۳-۰۳-۱۲ ۱۰:۴۳

صفحات