امروز تروريست بزرگ در دنيا، دولت آمريكاست.,ما امروز صد سند غير قابل خدشه در اختيار داريم كه نشان ميدهد دولت آمريكا پشت سر ترورها و تروريستهائي بوده است كه در ايران يا در منطقه واقع شده است.,ليبرال دموكراسي، هم «ليبرال»اش دروغ است، هم «دموكراسي»اش دروغ است
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
نظام جمهوري اسلامي توانسته است به يك قله اي دست پيدا كند كه عبارت است از پرورش زنان فرزانه و صاحب انديشه و صاحب رأي و نظر در ظريفترين و حساسترين مسائل يك جامعه,جمهوري اسلامي به يك قله اي دست يافته است كه اي بسا بسياري از كشورهاي عالم به آن دست نيافته اند.
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
مسئله اصلي دنياي اسلام قدس شريف و موضوع فلسطين مظلوم است كه به بركت بيداري اسلامي برجسته شده است,همه دولتها و ملتهاي اسلامي ونخبگان سياسي و فرهنگي، بايد مراقب توطئه خطرناك پنهان سازي مسئله اصلي مسلمانان و واقعيت سازي هاي دروغين از طريق ايجاد اختلاف ميان
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
وجود ايرادها ما را در صحت راه مردد نكند و در درستي كار، ما را متزلزل نكند.,تدوين سند ملي نخبگان كار بسيار مهمي است و براي من خبر خوشي بود.,وقتي كسي حائز عنوان «نخبه» ميشود، تازه كار او شروع ميشود.,يكي از مهمترين تأثيرات فكر كردن نخبگان جوان، فضاسازي و گف
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳
در بحث عدالت در روابط اجتماعي و عدالت در تشكيل نظام اجتماعي نميتوانيم از عدالت نسبت به خودمان غفلت كنيم.,علت اينكه بعضي از طرحهاي قشنگ غربي در باب عدالت مطلقاً در عمل تحقق پيدا نميكند، اين است كه پشتوانه ي اعتقادي ندارد.,هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود،
۱۳۹۱-۱۲-۲۲ ۱۰:۴۳

صفحات