ما اگر چنانچه بخواهيم اسلام را پيش ببريم ديگر نبايد نوكر باشيم . اگر نوكر نباشيم رابطه اش را با ما قطع مي كند، ما از خدا مي خواهيم كه رابطه قطع بشود. ما ذلت را نخواهيم پذيرفت براي خاطر اينكه يك رابطه با يك ابرقدرت داشته باشيم . شرافتي نيست رابطه داشتن با امثال آمريكا
نسخه مناسب چاپ
نویسنده: 
راسخون

الف - استقبال از قطع رابطه
 

عاليجناب پاپ ژان پل دوم !
مكتوب آن عاليجناب بر اساس نگراني از تيرگي بين كشور اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا واصل گرديد. از حسن نيت آنجناب قدرداني مي كنم و خاطر محترم را متوجه مي كنم كه ملّت شريف مجاهد ما اين قطع روابط را به فال نيك گرفته و براي آن جشن عظيم بپا كرده و چراغاني ها و پايكوبي ها نمودند. از دعاي شما به درگاه خداوند متعال براي ملّت مبارز ما شكرگزارم ، لكن متذكر مي شود كه جناب شما از انگيزه هاي تيرگي هاي ديگر و مشكلات خطرناك بزرگتر كه مرقوم داشته ايد نگران نباشيد كه ملّت اسلامي ايران از مشكلاتي كه در اين قطع روابط بوجود آيد استقبال ميكند و از خطرهاي بزرگتر كه مرقوم شده است ، هراس ندارد و آن روز براي ملّت ما خطرناك است كه روابطي نظير روابط رژيم خاء ن سابق تجديد شود و با اميد به خداي متعال تجديد نخواهد شد.(۲۰۷)

ب - عدم شرافت انساني دولت آمريكا
 

ما اگر چنانچه بخواهيم اسلام را پيش ببريم ديگر نبايد نوكر باشيم . اگر نوكر نباشيم رابطه اش را با ما قطع مي كند، ما از خدا مي خواهيم كه رابطه قطع بشود. ما ذلت را نخواهيم پذيرفت براي خاطر اينكه يك رابطه با يك ابرقدرت داشته باشيم . شرافتي نيست رابطه داشتن با امثال آمريكا، دولت آمريكا يك شرافت انساني مع الاسف الآن ندارد كه ما بخواهيم به واسطه آن شرافت انساني اش با آن رابطه داشته باشيم . دولت آمريكا اين است كه داريد مي بينيد كه مظلوم را- دارد- در هر جا پيدا مي كند پوست مي كند، هر جا بتواند مي رود و بمب سرشان مي ريزد، هر چه بتواند ذخاء ر ملّت ها را مي برد، ما بخواهيم روابط با اينها داشته باشيم ؟ بهتر اين است كه ما با اينها روابط نداشته باشيم ، بهتر اين است با آنهائي كه مي خواهند ما را بچاپند رابطه نداشته باشيم تا يك وقتي كه به خود بيايند و بفهمند شرق هم هست در عالم . آن روزي كه بفهمند كه شرق هم يك جايي هست كه تمدن از او پيش آنها رفته است و مع الاسف خود شرق هم خودش را گم كرده است .(۲۰۸)

ج - ظلم و غارتگري
 

ما روابط باآمريكا ميخواهيم چه بكنيم ، روابط ما با آمريكا، روابط يك مظلوم با يك ظالم است . روابط يك غارت شده با يك غارتگر است . ما مي خواهيم چه كنيم آنهاميل دارند، كه باما روابط، آنها احتياج دارندكه با ما روابط داشته باشند، ما چه احتياجي به آمريكا داريم ، آمريكا آن طرف دنياست ، آنها مي خواهند كه بازار داشته باشند اينجا، آنها باز طمع دارند كه نفت ما را بخورند. ما كه ، اسلام كه بنا ندارد كه ظلم به ديگري بكندمظلوم هم نخواهد شد.(۲۰۹)

د - قطع چپاولگري
 

ملّت شريف ايران ! خبر قطع رابطه بين آمريكا را دريافت كردم اگر كارتر در عمر خود يك كار كرده باشد بتوان گفت به خير و صلاح مظلوم است ، همين قطع رابطه است . رابطه بين يك ملّت بپاخاسته براي رهائي از چنگال چپاولگران بين المللي با يك چپاولگر عالمخوار، هميشه به ضرر ملّت مظلوم و به نفع چپاولگر است . ما اين قطع رابطه را به فال نيك مي گيريم چون كه اين قطع رابطه دليلي بر قطع اميد آمريكا از ايران است ملّت رزمنده ايران اين طليعه پيروزي نهايي را كه ابرقدرت سفاكي را وادار به قطع رابطه يعني خاتمه دادن به چپاولگري ها كرده است ، اگر جشن بگيرد حق دارد. ما اميدواريم كه نابودي سرسپردگاني مثل سادات و صدام حسين به زودي انجام بگيرد و ملّت هاي شريف اسلامي به اين انگل هاي خاء ن ، آن كنند كه ملّت ما با محمد رضاي خاء ن كرد و به دنبال آن براي آزاد زيستن و به استقلال تمام رسيدن ، قطع روابط با ابرقدرت ها مخصوصا آمريكا نمايند.(۲۱۰)
آن چيزي كه در اين قريب پنجاه سال بر ما گذشته است و آن چيزي كه از بيست و چند سال پيش از اين به وسيله آمريكا بر مملكت ما گذشته است ، سال هاي طولاني لازم است تا ما ترميم كنيم اينها را. ما ميخواهيم چه بكنيم روابط داشته باشيم با آنهائي كه مي خواهند ما را بچاپند؟ را بطه ما با آنها غير از اين است كه رابطه چپاولگر و چپاول بشو است ؟ براي چه ما مي خواهيم اين را؟ درها را همه را ببندند و ما را محاصره اقتصادي بكنند، ما خودمان در انيجا مملكت وسيعي داريم ، آب هم داريم ، خدا باران هم به ما مي دهد، خودمان مي كاريم و مي خوريم و هيچ احتياجي به اين مسائل نداريم . آنها نترسانند يك ملتي را كه مي خواهد خودش را به كشتن بدهد تا استقلالش را حفظ بكند.(۲۱۱)

ه‍ - رهايي از دام آمريكا
 

يك دسته اي نصيحت كنند ما را كه شما بايد صلح بكنيد، اين مال ضعف است ، آن اشخاص ضعيفي كه هميشه در دام آمريكا بودند يا امثال اينها از اين مسايل مي گويند لكن ما تازه خارج شديم از اين دام ، دوباره حاضر نيستيم وارد بشويم ، ملّت ما حاضر نيست به اين كه دوباره در اين دام وارد بشود، دوباره مستشارهاي آمريكا بيايد و هر حكومتي مي خواهد بكند. تا حالاما را عقب نگه داشتند بس است اين مي خواهند باز هم نگه دارند، عقب تر ببرند؟(۲۱۲)
ملّت ايران اگر مي خواست كه صلح آمريكايي بكند، همان اول از آمريكا جدا نمي شد و قطع روابط نمي كرد و دستش را از ايران كوتاه نمي كرد و جاسوسان او را بيرون نمي كرد و امروز هم اگر دستش را به صلح آمريكايي دراز كند، صدام و امثال صدام كنار مي روند، لكن مستشارهاي آمريكايي وارد معركه مي شوند. ما نمي توانيم صلحي را بپذيريم كه طرح آمريكايي دارد.(۲۱۳)
... ما اگر امر داير بشود به اينكه برگرديم به حال سابق بشريت و با الاغ از اين طرف به آن طرف برويم و آزاديمان را حفظ بكنيم يا خير، بنده آقاي كارتر و امثال او از ابرقدرت ها باشيم و زندگاني هاي فلان و كذا داشته باشيم ، ما آن را ترجيح مي دهيم ، ملّت ما آن را ترجيح دارد مي دهد.(۲۱۴)

و - محكوميت مذاكره
 

آقاي كارتر تفضل فرمودند كه دو نفر بفرستند با ما صحبت بكنند ما چه صحبتي با شما بكنيم ؟ صحبت با شما كي بكند؟ جواب اين زن هائي كه بچه هاشان را از دست دادند، پدرهائي كه جوان هاشان را از دست دادند، آنهائي كه در اين طول زمان از آمريكا ضربه خوردند، ممالكي كه ضربه خوردند اينقدر، ما جواب اينها را چه بدهيم ؟ ما جواب اين مملكت هاي كثيري كه با امر آمريكا، با توطئه آمريكا، آنها را به نابودي كشيدند، وجدانا جواب آنها را چه بدهيم ؟ بنشينيم با كي صحبت كنيم ؟ رد كردم اين را كه نه ، نه ما يك همچو حقي داريم نه ديگران يك همچو حقي دارند ما تابع ملّت هستيم ، ما خدمتگزار ملّت هستيم ، ما بايد روي مسير ملّت سير بكنيم ، ما هيچ خوفي از اين نداريم كه بر بخورد به آقاي كارتر يا امثال او و توطئه زيادتر بكند يك كسي ، يك كشوري كه براي خدا قيام كرده است ، فريادش ‍ الله اكبر بوده ، او را از چه مي ترسانند.(۲۱۵)
ما با اينها چه صحبت بكنيم آنها كه شبكه جاسوسي در اينجا درست كردند، توطئه درست كردند، كردستان و امثال اينها را، اينها نقشه مي كشند و راه مي دهند، ما با اينها بنشينيم صحبت بكنيم ، چي چي صحبت بكنيم ؟(۲۱۶)

ز - آشتي ناپذيري با دولتمردان آمريكا
 

من كرارا گوشزد نموده ام كه رابطه ما با امثال آمريكا، رابطه ملّت مظلوم با جهانخواران است .(۲۱۷)
با آمريكا و روابط ما با نمي دانم شوروي و روابط ما با اينها يك چيزي است كه براي ما يك صلاحي دارد اين مثل رابطه بره با گرگ است رابطه بره با گرگ ، رابطه صلاحمندي براي بره نيست اينها مي خواهند از ما بدوشند.(۲۱۸)

ح - زيان رابطه (سلطه مجدد)
 

چه فايده اي براي ما دارد كه رابطه داشته باشيم و آنوقت محلي كه بايد سفارت باشد اين وضع را داشته باشد؟ روابط ما اين است كه اجازه بدهيم - سفارتخانه - به اسم سفارتخانه محل جاسوسي درست بكنند و اين خون هايي كه ما داديم هدر برود و باز محمدرضا را بياورند اينجا!! چون خودش ‍ حالا مفلوك است ، پسرش را!! يك نقشه اي كه مي گويند دارند اين است كه در خواب دارد آقاي كارتر براي خودش نقشه مي كشد كه با بختيار آنجاست و آن هم آنجا و بعضي از اشخاص هم اينجا و روابط هم اينجا دارند با آنها، مع الاءسف تو مغزشان دارند يك همچو نقشه اي مي كشند، تخيلاتي مي كنند براي خودشان لكن مطلب از اينها گذشته است ، ديگر حناي اينها رنگي ندارد. نه حناي آقاي كارتر رنگ دارد و نه حناي آنهايي كه در اينجا دلشان مي خواهد آنها بيايند و دوباره اينجا همان بساط پيدا بشود و همان قضايا تجديد بشود، اينها ديگر نمي شود. اگر- رابطه اي - مي گويند كه ما با دنيا رابطه داشته باشيم ، رابطه متقابل و دوستي باشد، ما بايد با همه دنيا روابط داشته باشيم . اگر اينطور رابطه باشد، ما هرگز نمي خواهيم كه رابطه با اينها داشته باشيم .(۲۱۹)

ط - نتيجه سازش (دفن اسلام )
 

امروز دنيا، دنياي آشوب و جنگ و انفجار و هواپيما ربايي است و ايران از خيلي جاهاي دنيا آرامتر است . ممكن است بعضي ها كه اين چيزها را نديده اند، با خود بگويند با قدرت ها بايد ساخت . ولي بايد بدانند كه سازش ، امروز نابودي تا آخر است ، دفن اسلام است تا آخر دنيا. مردم بايد محكم بايستند و از اسلام و كشور دفاع كنند و از توطئه ها به خود هراس راه ندهند كه اگر كمي عقب بنشينند، بايد دست از اسلام بكشيم و تكليف ما برخلاف اين است . مردم انقلاب كردند، بايد پاي زحماتش هم بنشينند. مردم ، پيغمبران و پيغمبر اسلام ( ص ) را و ابراهيم ( ع ) را در نظر بگيرند، ببينند كه با آنها چه مخالفت ها شد، ولي دست از هدفشان نكشيدند. اگر ما مسلمانيم ، بايد دنباله روي آنها باشيم . دنباله روي از آنان كه فقط روزه و نماز و مسجد نيست . دنباله روي از آنان مبارزه براي حفظ اساس اسلام است . بايد براي حفظ اساس اسلام تا آخر ايستاد و پيشروي كرد.(۲۲۰)

ي - مزاياي قطع رابطه (شكوفايي استعدادها)
 

با آغوش باز اين انزوا را مي پذيريم . تا انزوا نباشد افكار شما به راه نمي افتد. مغزهاي شما از مغز آمريكايي كوچكتر نيست لكن شما را از انزوا بيرون آوردند و مرتبط كردند، تا آخر قيامت شما بايد منزوي آنوقت باشيد، وابسته ، افكارتان اصلا به راه نيفتد، مغزهايتان بخشكد آنجا و هيچ راه عمل نكنيد. اگر مغزهاي ما عمل مي كرد، حالا وضع كشور ما غير از اين بود، لكن نگذاشتند مغزهاي ما عمل بكند. همه چيز را آوردند، اموال زيرزميني ما را دادند و همه چيز را آوردند، فراهم كردند كه مبادا شما به فكر اين بيفتيد يك صنعتي ايجاد كنيد تا ارتباطتان را از دنيا قطع نكنيد، اين ارتباطي كه شما را به انزواي حقيقي مي كشد، نمي توانيد خودتان اهل صنعيت بشويد و نمي توانيد مملكت تان صنعتي بشود، نميتوانيد مستقل باشيد و نمي توانيد آزاد باشيد. اين انزوا از نعمت هاي بزرگ خداست .(۲۲۱)
ما استقبال مي كنيم يك همچو انزوايي را كه ما را وادار مي كند كه خودمان به فكر خودمان بيفتيم . وقتي اين انزوا نباشد ما متكل به غيريم ، هر چي مي خواهيم دستمان پيش غير دراز هست . گندم هم مي خواهيم از آنها بگيريم و ارزاقمان را از آنها بگيريم و صنايع مان را آنها برايمان بيايند درست بكنند، همه چيزمان دست آنها باشد. ملّت تا اينطور باشد نمي تواند خودش داراي يك چيزي باشد، در اقتصاد مستقل باشد، در جنگ مستقل باشد، در اجتماع مستقل باشد. وقتي شما منزوي باشيد مي توانيد اين كارها را بكنيد. شماي منزوي مي توانيد كه فكر بكنيد كه بايد كشاورزي مان را خودمان اداره كنيم محتاج نشويم به ديگران ، براي اينكه منزوي هستيم ديگران نمي دهند به ما. وقتي يك ملتي احساس كرد كه ارزاقش را ديگران نمي دهند به او، خودش به فكر مي افتد كه براي خودش درست كند. مادامي كه در نظرش اين است كه نه ، ما مي آورند برايمان ، مي دهند به ما، نمي تواند كار بكند. اينهايي ي كه وقتي در اطرافشان ده تا پانزده تا نوكر هست ، مي افتند و تنبل مي شوند و هيچ كار از آنها نمي آيد، وقتي مي بريشان حبس ، خودش تو حبس كارهاي خودش را مي كند براي اينكه منزوي شده . ملتي كه منزوي بشود مي تواند ترقي كند، مترقي مي شود. ملتي كه منزوي نيست نمي تواند به ترقي راه خودش را برود. ملّت غير منزوي يعني ملتي كه اتكالش به ديگران هست ، خوراكش را از ديگران مي گيرد، اتومبيلش هم از ديگران مي گيرد، برقش هم از ديگران مي گيرد. اين ملّت تا آخر بايد اسير باشد. تا منزوي نشويد نمي توانيد مستقل بشويد. از انزوا ما چه ترسي داريم ، ما آن روزي كه منزوي نبوديم همه گرفتاري ها را داشتيم .(۲۲۲)

پي نوشت ها :
 

۲۰۷- صحيفه نور، جلد: ۱۲، ص : ۴۳، پاسخ امام خميني به پاپ ژان پل دوم (رهبر كاتوليك هاي جهان )، تاريخ سخنراني : ۲۵/۱/۵۹.
۲۰۸- صحيفه نور، جلد: ۱۱، ص : ۳۵، مصاحبه با خبرنگاران مسلمان مقيم انگلستان و خبرنگاران آفريقايي و آسيايي ، تاريخ سخنراني : ۲۶/۹/۵۸.
۲۰۹- صحيفه نور، جلد: ۶، ص : ۵۷، در جمع نمايندگان ستاد نيروي هوايي و عشاير فارس ، تاريخ سخنراني : ۲/۲/۵۸.
۲۱۰- صحيفه نور، جلد: ۱۲، ص : ۴۰، در جمع نمايندگان ستاد نيروي هوايي و عشاير فارس ، تاريخ سخنراني : ۱۹/۱/۵۹.
۲۱۱- صحيفه نور، جلد: ۱۲، ص : ۱۳۹، در جمع اعضاي شركت كننده در كنفرانس بين المللي بررسي مداخلات آمريكا در ايران ، تاريخ سخنراني : ۱۴/۳/۵۹.
۲۱۲- صحيفه نور، جلد: ۲۰، ص : ۹۰، در جمع مسوولان لشكري و كشوري به مناسبت عيد سعيد فطر، تاريخ سخنراني : ۸/۳/۶۶.
۲۱۳- صحيفه نور، جلد: ۱۸، ص : ۷۷، در جمع فرماندهان نيروي دريايي و هوانيروز و پرسنل نيروي هوايي و دريايي ، تاريخ سخنراني : ۱/۶/۶۲.
۲۱۴- صحيفه نور، جلد: ۱۲، ص : ۱۳۸، در جمع اعضاي شركت كننده در كنفرانس بين المللي بررسي مداخلات آمريكا در ايران ، تاريخ سخنراني : ۱۴/۳/۵۹.
۲۱۵- صحيفه نور، جلد: ۱۰، ص : ۱۶۳، در جمع كاركنان و كارمندان شهرداري اهواز، تاريخ سخنراني : ۱۷/۸/۵۸.
۲۱۶- (همان .) صحيفه نور، جلد: ۱۰، ص : ۱۶۴، تاريخ سخنراني : ۱۷/۸/۵۸.
۲۱۷- صحيفه نور، جلد: ۱۲، ص : ۴۰، پيام به مناسبت قطع رابطه با آمريكا و جنايت صدام ، تاريخ سخنراني : ۱۹/۱/۵۹.
# در آبان ماه سال ۶۷ كارتر نامه اي به حضرت امام ارسال داشت و سپس اطلاعيه اي از سوي حاج احمد آقا بدين شرح منتشر شد.
بسمه تعالي
به اطلاع عمومي مي رساند، امروز شنبه ۲۸/۸/۶۷ نامه اي منسوب به آقاي كارتر رئيس جمهوري اسبق آمريكا خطاب به حضرت امام مدظله العالي رسيده است كه كارشناسان ما خط جيمي كارتر را تاييد كرده اند و حضرت امام فرمودند: “براي جلوگيري از هر سوء استفاده اين نامه به اطلاع عموم برسد.”
لحن نامه به صورتي است كه گويي ايران مايل است با آمريكا ارتباط برقرار كند ولي گروگانهاي آمريكايي و لبنان مانع اين امر مي باشند كه حضرت امام ضمن تكذيب هرگونه ارتباط ايران با گروگانگيري فرمودند: “همان گونه كه بارها گفته ام رابطه ايران و آمريكا، رابطه گرگ و ميش نيست . اينها مي خواهند از ما بدوشند.
۲۱۸- صحيفه نور، جلد: ۱۰، ص : ۵۸ و ۵۷، در جمع دبيران عضو انجمن اسلامي آذربايجان شرقي ، تاريخ سخنراني : ۴/۸/۵۸.
۲۱۹- صحيفه نور، جلد: ۱۱، ص : ۳۵، مصاحبه با خبرنگاران مسلمان مقيم انگلستان و خبرنگاران مسلمان آفريقايي و آسيايي ، تاريخ سخنراني : ۲۶/۹/۵۸.
۲۲۰- صحيفه نور، جلد: ۱۹، ص : ۵۹، در جمع سرپرست و اعضاي ستاد تبليغات جنگ ، تاريخ سخنراني : ۱۸/۶/۶۳.
۲۲۱- صحيفه نور، جلد: ۱۳، ص : ۱۴۸، در جمع دانشجويان پيرو خط امام ، تاريخ سخنراني : ۱۲/۸/۵۹.
۲۲۲- صحيفه نور، جلد: ۱۳، ص : ۱۴۷، در جمع دانشجويان پيرو خط امام ، تاريخ سخنراني : ۱۲/۸/۵۹.
۲۲۳- صحيفه نور، جلد: ۳، ص : ۱۷۴ و ۱۷۵، درجمع ايرانيان مقيم پاريس ، تاريخ سخنراني : ۲۶/۸/۵۷.
 

تهيه شده در : مركز تحقيقات سپاه
منبع:ارسال توسط كاربر محترم سايت : SM1372

 

مقالات مرتبط :

آمريكا از ديدگاه امام خميني (ره) (۱)
ملت آمريكا
آمريكا و رژيم پهلوي
آمريكا و سازمانهاي بين المللي
آمريكا و جهان اسلام
آمريكا و منطقه خاورميانه
عوامل آمريكا
طرفداران آمريكا
آمريكا و جنگ تحميلي
شرايط ايجاد مناسبات با آمريكا
موضعگيريهاي حضرت امام
سياستهاي آمريكا در مبارزه با انقلاب
استراتژي مبارزه با آمريكا (۱)
استراتژي مبارزه با آمريكا (۲)
استراتژي مبارزه با آمريكا

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.