طبق آمارها و اطلاعات موجود، از آن ارتش ۱۲۷ هزار نفري، فقط ۶۵۰ نفر مردانه ايستادند و كشته شدند. در واقع با اولين لرزش جنگ، فرماندهان لشكر رضائيه و خراسان، مانند فرمانده‌ي كل قواي‌شان، فرار را بر قرار ترجيح دادند و از تركيه و بندرعباس سر درآوردند.
۱۳۹۳-۰۶-۰۹ ۱۲:۵۱
۱۳۹۳-۰۵-۱۸ ۱۲:۴۳
۱۳۹۳-۰۵-۱۵ ۱۲:۴۳
۱۳۹۳-۰۵-۱۵ ۱۲:۴۳
مطلب حاضر تلاش مي كند تا شباهت هاي بارز ميان پهلوي اول و دوم را در بسترهاي اوج گيري شان بازشمارد. از اين منظر، كودتاي انگليسي ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲ در حكومت پدر و پسر و بهانه ي مشابه هر دو كودتا، يعني ترس از به قدرت رسيدن كمونيسم، به بحث گذاشته مي شود.
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۲:۴۳
اتحاديه ي اروپا در زمينه ي بحران سوريه دچار چالش شد و كشورهاي عضو آن در زمينه ي چگونگي حل مناقشه ي سوريه و نحوه ي مداخله در آن، به توافق نرسيدند و اين موضوع موجب واگرايي بين اعضاي اتحاديه ي اروپا گرديد و در نتيجه، قدرت هاي بزرگ اروپايي مانند انگليس و فرانسه، به صورت مستقل...
۱۳۹۳-۰۵-۰۶ ۱۲:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»