طبق آمارها و اطلاعات موجود، از آن ارتش ۱۲۷ هزار نفري، فقط ۶۵۰ نفر مردانه ايستادند و كشته شدند. در واقع با اولين لرزش جنگ، فرماندهان لشكر رضائيه و خراسان، مانند فرمانده‌ي كل قواي‌شان، فرار را بر قرار ترجيح دادند و از تركيه و بندرعباس سر درآوردند.
۲۰۱۴-۰۸-۳۱ ۱۲:۵۱
۲۰۱۴-۰۸-۰۹ ۱۲:۴۳
۲۰۱۴-۰۸-۰۶ ۱۲:۴۳
۲۰۱۴-۰۸-۰۶ ۱۲:۴۳
مطلب حاضر تلاش مي كند تا شباهت هاي بارز ميان پهلوي اول و دوم را در بسترهاي اوج گيري شان بازشمارد. از اين منظر، كودتاي انگليسي ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲ در حكومت پدر و پسر و بهانه ي مشابه هر دو كودتا، يعني ترس از به قدرت رسيدن كمونيسم، به بحث گذاشته مي شود.
۲۰۱۴-۰۷-۲۸ ۱۲:۴۳
اتحاديه ي اروپا در زمينه ي بحران سوريه دچار چالش شد و كشورهاي عضو آن در زمينه ي چگونگي حل مناقشه ي سوريه و نحوه ي مداخله در آن، به توافق نرسيدند و اين موضوع موجب واگرايي بين اعضاي اتحاديه ي اروپا گرديد و در نتيجه، قدرت هاي بزرگ اروپايي مانند انگليس و فرانسه، به صورت مستقل...
۲۰۱۴-۰۷-۲۸ ۱۲:۴۳

صفحات