اهميت جمعيت در حيات سياسي يك جامعه تا آنجايي است كه در متون سياسي، از جمعيت به عنوان يكي از شروط لازم براي تشكيل دولت نام برده اند.
۱۳۹۳-۰۲-۱۹ ۱۲:۴۳
با تغيير سبك زندگي كه مسلماً به دنبال خود تغيير ارزش ها را نيز در پي خواهد داشت، نهاد خانواده از درون تضعيف خواهد شد كه از اين مسئله مي توان به عنوان عامل اصلي طلاق نام برد، زيرا اولين قرباني آن معنويت است كه درون سبك زندگي غربي، باورها و فرهنگ جديد آن استحاله مي گردد...
۱۳۹۳-۰۲-۱۸ ۱۲:۴۳
امام خميني(ره) براي نيل به استراتژي آرماني خويش، بر مفاهيمي تأكيد نموده اند كه زمينه ساز شكل گيري و تحقق امت اسلامي هستند. از عمده ترين موضوعاتي كه خاستگاه امت اسلامي است مي توان به هويت اسلامي، فرهنگ انتظار، وحدت اسلامي و ظلم ستيزي و حق گرايي اشاره نمود.
۱۳۹۳-۰۲-۱۸ ۱۲:۴۳
زيربناي جامعه در خانواده شكل مي گيرد و حفظ اجتماع منوط به حفظ خانواده است. براي بقاي خانواده، تقسيم كار و تفكيك نقش ها ضروري است و تقسيم نقش ها نظام سلسله مراتبي را مي سازد كه اعضاي خانواده بايد اين نظام را بپذيرند و با پيروي خود، مديريت خانواده را حمايت كنند.
۱۳۹۳-۰۲-۱۸ ۱۲:۴۳
به نظر مي رسد در شرايط جنگ نرم، جز در پاره اي از موارد، عمده ي رسانه هاي داخلي در مجموع، نمره ي بالايي را از آن خود نمي كنند و به واقع در بسياري از موارد در پازل دشمن بازي مي كنند. با اين وصف، اين پرسش مطرح مي شود كه چرا رسانه هاي ايراني در جنگ نرم كم خاصيت اند؟
۱۳۹۳-۰۲-۱۸ ۱۲:۴۳
آگاهي از موانع توسعه سياسي,اجتماعي و اقتصادي يك ضرورت است. اين ضرورت براي كشورهايي كه حيات سياسي اجتماعي آن ها تابع ضوابط و قواعد ايدئولوژيك است, ملموس تر به نظرمي رسد, به ويژه اگر دين و يا ايدئولوژي داعيهء اتمام و برتري داشته باشد
۱۳۹۳-۰۲-۰۷ ۱۲:۴۳
در شرايط امروز، براي اينكه بتوانيم اقتصاد كشور را به شكلي طراحي كنيم كه از هر جهت در برابر تحريم ها مقاومت كند و تصميمات ديگران از آن سوي دنيا نتواند روي اقتصاد كشور و معيشت مردم اثرگذار باشد، اهتمام بيش از پيش به دو مقوله ِي فرهنگ و اقتصاد است كه در مقاله ي زير، ارتباط اين دو با هم بررسي مي شود.
۱۳۹۳-۰۲-۰۶ ۱۲:۴۳
مديريت جهادي واجد خصوصيات و ويژگي هايي است كه مي تواند در موفقيت سازمان ها نقش اساسي ايفا نمايد. اين ويژگي ها در بطن دستورها، توصيه ها، نظرها و شيوه هاي به كار گرفته شده توسط پيشوايان دين، حضور و وجود عيني داشته است، ولي براي استفاده از آن در سطوح سازماني و كاربردي كردن آن ها در سازمان ها، نيازمند كار پيشگامانه است.
۱۳۹۳-۰۲-۰۲ ۱۲:۴۳
استخدام مفاهيم فرهنگ و اقتصاد در كنار يكديگر، بيانگر آن است كه اين دو مهم لازم و ملزوم يكديگرند و اين واقعيت كه فرهنگ بستر و زمينه ي تحقق و تعالي ديگر حوزه ها از جمله حوزه ي اقتصادي به شمار مي رود، بيانگر اين راهبرد اساسي است كه بدون فراهم آمدن زيربناي فرهنگي مناسب نمي توان تحقق اقتصاد مقاومتي را چشم انتظار بود.
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۲:۴۳
بررسي اجمالي سه سناريو پيرامون رشد جمعيت در ايران و پيامدهاي تحقق هريك از اين سه سناريو، بررسي وضعيت فعلي رشد جمعيت و نرخ باروري در ايران، علل كاهش جمعيت در ايران و تحليلي اجمالي پيرامون سياست هاي كنترل جمعيت، از جمله مسائلي است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است.
۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۱۲:۴۳
فرهنگ كار يعني اينكه در وجود كاركنان يك سازمان چه ارزش ها و نگرش هايي دروني شده و مورد پذيرش جمعي قرار گرفته است. براساس اين رويكرد مي توان فرهنگ سازماني را به عنوان پديده عام تري در نظر گرفت كه بخشي از آن مربوط به چگونگي انجام كار بوده كه به آن فرهنگ كار گرفته مي شود.
۱۳۹۲-۱۲-۱۷ ۱۲:۴۳
خيزش هاي عربي عرصه ي تازه اي براي فعاليت گروه هاي نوبنيادگرا و حمايت عربستان از اين گروه ها ايجاد كرد. در حال حاضر، ديگر بر كسي پوشيده نيست كه دستگاه امنيتي عربستان سعودي، تحت هدايت بندر بن سلطان، پشت عمليات هاي تروريستي در عراق، سوريه، لبنان و يمن است.
۱۳۹۲-۱۱-۲۹ ۱۲:۴۳
انقلاب شكوهمند اسلامي ايران از ابتدا با هدف بازسازي بنيان هاي جامعه اسلامي شكل گرفته ودر پي برقراري جامعه ايده آل و تربيت انسانهاي متعالي است.
۱۳۹۲-۱۱-۲۹ ۱۲:۴۳
كتاب «نگاهي به شاه» توسط عباس ميلاني، نويسنده ي كتاب جنجالي «معماي هويدا»، نگاشته شده است. نسخه ي فارسي اين كتاب در ايران اجازه ي چاپ نيافت، اما انتشار نسخه ي اينترنتي آن بهانه اي شد تا به نقد و بررسي، نكات مثبت و منفي كتاب حاضر بپردازيم. اين كتاب، كه روايتي داستاني دارد، همچون كتاب سابق ميلاني، بسيار بحث انگيز است.
۱۳۹۲-۱۱-۲۱ ۱۲:۴۳

صفحات

تبلیغات

شیعیان نیجریه، مسلمانان فراموش شده
واکاوی مفهوم «آتش به اختیار»